สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ (National Archives of Thailand)

สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ ถนนสามเสน แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพ 10300

โทรศัพท์
0 2281 1599
0 2282 8423

งานบริการ ต่อ 103, 233
ทำลายเอกสาร ต่อ 119, 120
บันทึกเหตุการณ์ ต่อ 142, 143
อนุรักษ์เอกสาร ต่อ 228
บริหารงานทั่วไป ต่อ 104, 115

โทรสาร
0 2628 5172

อีเมล์
contact@nat.go.th

สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ